Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > 組み込みライブラリ > Floatクラス > nan?

instance method Float#nan?

nan? -> bool[permalink][rdoc]

数値が NaN(Not a number)のとき真を返します。nan = 0.0/0.0
p nan       # => NaN
p nan.nan?  # => true