Ruby 2.1.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > 組み込みライブラリ > Fileクラス > umask

singleton method File.umask

umask -> Integer[permalink][rdoc]

現在の umask の値を返します。

[SEE_ALSO] umask(2)

umask(umask) -> Integer[permalink][rdoc]

umask を変更します。変更前の umask の値を返します。

[PARAM] umask:
設定したい umask の値を整数で指定します。


File.umask(0006)   # => 18
File.umask         # => 6

[SEE_ALSO] umask(2)