Ruby 2.3.0 リファレンスマニュアル > ライブラリ一覧 > tkライブラリ > TkCoreモジュール > getSaveFile

instance method TkCore#getSaveFile

getSaveFile(keys = nil)[permalink][rdoc]

[TODO]